Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 169

Hồ Thị Thủy Tiên và Trần Xuân Hằng - Ảnh hưởng tương tác của thuế và độ mở thương mại tới tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu trường hợp các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp

29/12/2022 09:00:10
Từ khóa: Thuế, tăng trưởng kinh tế, độ mở thương mại.
JEL Classifications: H20, F43, O10

Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng tương tác của thuế và độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp. Dữ liệu 29 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp trong giai đoạn 2000 - 2020 được lựa chọn để kiểm định giả thiết nghiên cứu vì đây là các quốc gia đang đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp ước lượng Generalized Least Squares (GLS) đối với dữ liệu bảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy thuế có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, trong khi đó việc gia tăng độ mở thương mại mang lại hiệu ứng tiêu cực cho nền kinh tế. Điều này có thể giải thích do mở cửa thương mại thường đồng nghĩa với việc hàng hóa nước ngoài sẽ tràn vào trong nước làm cho hàng hóa sản xuất trong nước khó cạnh tranh hơn so với hàng nhập khẩu. Do đó, nền kinh tế trong nước sẽ bị tổn thất. Kết quả nghiên cứu này của tác giả tương đồng với nghiên cứu của (Bretschger, 2010);(Canavire-Bacarreza, G., & Vulovic, 2013).Tuy nhiên, tương tác của thuế và độ mở thương mại cho thấy một hệ số tích cực và có ý nghĩa thống kê. Bởi vì, độ mở thương mại sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy các giao dịch kinh tế, từ đó làm gia tăng nguồn thu thuế.Các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp trong giai đoạn nghiên cứu có độ mở thương mại lớn, nguồn thu thuế gia tăng do gia tăng giao dịch tiêu dùng trong nước cũng như gia tăng các giao dịch để sản xuất hàng xuất khẩu. Kết quả này phù hợp với kết quả trong nghiên cứu của (Canavire-Bacarreza, G., & Vulovic, 2013).