Các số tạp chí

Lê Thị Nhung - Tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến kết quả tài chính của doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Lê Thị Nhung - Tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến kết quả tài chính của doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tạp chí số 169 Từ khóa: Công bố thông tin trách nhiệm xã hội, GMM hệ thống, kết quả tài chính, ngành vật liệu xây dựng.
JEL Classifisications: D22, G32, M41
27/10/2022