Các số tạp chí

Lương Đức Thuận - Nhân tố tác động đến quyết định chấp nhận kế toán đám mây trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
Lương Đức Thuận - Nhân tố tác động đến quyết định chấp nhận kế toán đám mây trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí số 167 Từ khóa:Mô hình TOE, công nghệ, môi trường, tổ chức, kế toán đám mây.
JEL Classifications:M41.
Mã số: 167.2BAcc.21
09/11/2022
Lê Hoàng Vinh - Tác động phi tuyến của đòn bẩy đến lợi nhuận: trường hợp các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam
Lê Hoàng Vinh - Tác động phi tuyến của đòn bẩy đến lợi nhuận: trường hợp các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam Tạp chí số 167 Từ khóa: Đòn bẩy hoạt động; Đòn bẩy tài chính; Lợi nhuận.
JEL Classifications:G34, G32, G30
Mã số: 167.2FiBa.21
09/11/2022
Trương Thị Hoài Linh, Vương Ngân Hà và Nguyễn Tuấn Vũ - Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hà Nội
Trương Thị Hoài Linh, Vương Ngân Hà và Nguyễn Tuấn Vũ - Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hà Nội Tạp chí số 167 Từ khóa:Khả năng vay vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngân hàng.
JELClassifications:G21, G32, H32.
Mã số: 167.2DEco.21
09/11/2022
Ngô Đức Chiến - Vai trò của dịch vụ bán hàng trong việc nâng cao sự hài lòng, niềm tin và ý định mua lại của khách hàng trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến
Ngô Đức Chiến - Vai trò của dịch vụ bán hàng trong việc nâng cao sự hài lòng, niềm tin và ý định mua lại của khách hàng trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến Tạp chí số 167 Từ khóa: Mua sắm trực tuyến, sự hài lòng, niềm tin, ý định mua lại.
JEL Classifications:C51, C81
Mã số: 167.2BAdm.21
09/11/2022
Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Ngọc Mai - Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội
Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Ngọc Mai - Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội Tạp chí số 167 Từ khóa: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, niềm tin thương hiệu, quyết định mua hàng, F&B.
JEL Classifications: M14, M31
Mã số: 167.2BMkt.21
09/11/2022