Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 167

Trương Thị Hoài Linh, Vương Ngân Hà và Nguyễn Tuấn Vũ - Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hà Nội

13/09/2022 17:43:06
Từ khóa:Khả năng vay vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngân hàng.
JELClassifications:G21, G32, H32.
Mã số: 167.2DEco.21
 
Trương Thị Hoài Linh, Vương Ngân Hà và Nguyễn Tuấn Vũ - Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hà Nội
Nghiên cứu này được thực hiện để điều tra các nhântố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa(SMEs). Sử dụng dữ liệu sơ cấp thu thập từ 188 SMEcó hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội kết hợp với phương pháp phân tích hồi quy, nghiên cứu phát hiệnra rằng tài sản thế chấp, năng lực của đội ngũ quản lý doanh nghiệp, mối quan hệ của doanh nghiệp và khả năng trả nợ có tác động tích cực trong khi chi phí vay vốn, điều kiện vay vốn và lịch sử vay vốn có tác động tiêu cực đến khả năng tiếp cận vốn của SMEs. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm gia tăngkhả năng vay vốn của SMEstại các NHTM trên địa bàn Hà Nội.