Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 167

Tô Anh Thơ và Trần Hoàng Vương - Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - nghiên cứu thực nghiệm tại Chi cục thuế Huyện Củ Chi

13/09/2022 17:48:28
Từ khóa: Không tuân thủ thuế, Thuế TNDN.
JEL Classifications: M00, M48.
Mã số: 167.3MEco.31

 
Tô Anh Thơ và Trần Hoàng Vương - Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - nghiên cứu thực nghiệm tại Chi cục thuế Huyện Củ Chi
Cơ chế tự khai tự nộp được đánh giá là cơ chế hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nâng cao tính pháp lý, sự chủ động của doanh nghiệp trong việc tuân thủ thuế tự nguyện. Tuy nhiên, với cơ chế này, việc thất thoát nguồn thu xảy ra là rất cao do ý thức chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp còn kém. Bằng sự vận dụng lý thuyết cũng như kế thừa các công trình khoa học đã thực hiện trước đây, bài viết sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc không tuân thủ thuế của doanh nghiệp với mẫu là 454 hồ sơ kiểm tra quyết toán thuế TNDN tại Chi cục Thuế huyện Củ Chi từ năm 2018 đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như Kinh nghiệm (exp), Doanh thu/Tổng tài sản (sale), Khoản phải thu/Doanh thu (ar), Tổng nợ/Tổng tài sản (debt), Lỗ năm trước liền kề (loss), Hàng tồn kho/Tổng tài sản (inv) có ảnh hưởng cùng chiều với hành vi không tuân thủ thuế TNDN, trong khi đó yếu tố Quy mô doanh nghiệp (size) lại có ảnh hưởng ngược chiều. Nghiên cứu này sẽ có ý nghĩa thực tiễn đối với cơ quan thuế quản lý trong việc nhận diện các doanh nghiệp có nguy cơ vi phạm thuế TNDN, đồng thời đưa ra kiến nghị về công tác quản lý thuế và những quy định trong chính sách thuế nhằm góp phần hạn chế hành vi không tuân thủ thuế TNDN của các công ty trên địa bàn huyện Củ Chi.