Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 167

Lê Hoàng Vinh - Tác động phi tuyến của đòn bẩy đến lợi nhuận: trường hợp các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam

13/09/2022 17:46:06
Từ khóa: Đòn bẩy hoạt động; Đòn bẩy tài chính; Lợi nhuận.
JEL Classifications:G34, G32, G30
Mã số: 167.2FiBa.21

 
Lê Hoàng Vinh - Tác động phi tuyến của đòn bẩy đến lợi nhuận: trường hợp các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam
Mục tiêu của bài viết là đánh giá tác động phi tuyến của đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận cho trường hợp các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam, đồng thời xác định ngưỡng của từng đòn bẩy với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu có mục đích, qua đó xác định mẫu nghiên cứu gồm 505 công ty trong giai đoạn 2015-2020. Kết quả ước lượng theo GLS khẳng định đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính đều có tác động phi tuyến đến lợi nhuận theo dạng chữ U ngược. Tiếp theo, tác giả sử dụng phương pháp đạo hàm và xác định được ngưỡng đòn bẩy hoạt động thể hiện qua tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên tổng tài sản là 54,23%, và ngưỡng đòn bẩy tài chính đại diện bởi tỷ số nợ là 50,36%. Ngoài ra, tác giả còn tìm thấy những giải thích cho lợi nhuận bởi các yếu tố khác như khả năng tăng trưởng, quy mô doanh nghiệp, mức độ đầu tư tài sản cố định hữu hình và thanh khoản của công ty. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho quản lý tài chính tại các công ty và đó là các chủ thể khác có thể tham khảo để đưa ra những quyết định có liên quan.