Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 167

Lương Đức Thuận - Nhân tố tác động đến quyết định chấp nhận kế toán đám mây trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

13/09/2022 17:47:09
Từ khóa:Mô hình TOE, công nghệ, môi trường, tổ chức, kế toán đám mây.
JEL Classifications:M41.
Mã số: 167.2BAcc.21
Lương Đức Thuận - Nhân tố tác động đến quyết định chấp nhận kế toán đám mây trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét sự tác động của các yếu tố trong mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (mô hình TOE) bao gồm một số yếu tố về công nghệ, yếu tố về tổ chức và yếu tố về môi trường đến quyết định chấp nhận kế toán đám mây tại các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu nghiên cứu chính thức được thu thập từ các doanh nghiệp gồm 135 đối tượng, bao gồm nhà quản trị cấp cao, nhà quản lý bộ phận kế toán và nhân viên kế toán. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập chủ yếu thông qua khảo sát bảng câu hỏi (từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021) và sau đó được sử dụng để phân tích thống kê mô tả và thực hiện kiểm định giả thuyết. Kết quả cho thấy có 3 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận kế toán đám mây gồm: (1) lợi thế tương đối, (2) Năng lực tổ chức và công nghệ thông tin, (3) Áp lực cạnh tranh và quan hệ đối tác. Từ các kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số hàm ý nghiên cứu và các hạn chế cũng như hướng nghiên cứu tương lai.