Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 167

Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Ngọc Mai - Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội

13/09/2022 17:39:57
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, niềm tin thương hiệu, quyết định mua hàng, F&B.
JEL Classifications: M14, M31
Mã số: 167.2BMkt.21
 
Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Ngọc Mai - Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội
Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định về sự tác động của các hoạt động trách nhiệm xã hội (TNXH) tới quyết định mua hàng trong ngành F&B, thông qua yếu tố trung gian là niềm tin thương hiệu. Nghiên cứu định lượng được thực hiện với mẫu gồm 356 người tiêu dùng tại thị trường Hà Nội. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 26.0 và AMOS 20.0 để kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá, nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hoạt động TNXH của doanh nghiệp tới người lao động, người tiêu dùng, môi trường và cộng đồng có tác động tích cực tới niềm tin thương hiệu, từ đó ảnh hưởng tới quyết định mua hàng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đưa ra hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp F&B tại Việt Nam đối với hoạt động TNXH để gia tăng niềm tin và quyết định mua sắm của khách hàng.