Các số tạp chí

Bùi Hữu Đức và Lê Thị Tú Anh - Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới sự gắn bó của người lao động với tổ chức - nghiên cứu các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội.
Bùi Hữu Đức và Lê Thị Tú Anh - Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới sự gắn bó của người lao động với tổ chức - nghiên cứu các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội. Tạp chí số 167 Từ khóa:văn hóa doanh nghiệp, sự gắn bó với tổ chức, nhân viên tuyến đầu, doanh nghiệp lữ hành.
JEL Classification:M12, M14, L83.
Mã số: 167.2HRMg.21
09/11/2022
Hà Lâm Oanh, Lê Thị Bích, Lê Ngọc Nhân và Vương Ngọc Ái - Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
Hà Lâm Oanh, Lê Thị Bích, Lê Ngọc Nhân và Vương Ngọc Ái - Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Tạp chí số 167 Từ khóa:Việt Nam, Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Hiệp định thương mại tự do (FTA), Mô hình trọng lực.
JEL Classifications: F13, F15, F21, F23.
Mã số: 167.1TrEM.11
09/11/2022