Các số tạp chí

Nguyễn Thanh Hùng - Tác động của các nhân tố chất lượng logistics và sự sẵn lòng chi trả tới giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng chặng cuối của doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thanh Hùng - Tác động của các nhân tố chất lượng logistics và sự sẵn lòng chi trả tới giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng chặng cuối của doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí số 172 Từ khóa: Giao hàng chặng cuối, chất lượng dịch vụ logistics, giá trị cảm nhận, bán lẻ trực tuyến.
Mã số: 172.2BMkt.21
JEL Classifications: C12, C67, L22, L81, L91.
30/12/2022
Trần Thị Thu Hương và Phạm Văn Kiệm - Ảnh hưởng của các yếu tố rào cản đến việc áp dụng biện pháp giảm thải khí các-bon của các doanh nghiệp dịch vụ logistics tại Việt Nam.
Trần Thị Thu Hương và Phạm Văn Kiệm - Ảnh hưởng của các yếu tố rào cản đến việc áp dụng biện pháp giảm thải khí các-bon của các doanh nghiệp dịch vụ logistics tại Việt Nam. Tạp chí số 171 Từ khóa: rào cản, giảm thải khí các-bon, doanh nghiệp dịch vụ logistics, môi trường.
Mã số: 171.1SMET.11
JEL Classifications: C21,C83, Q01,Q56.
30/11/2022
Phan Thu Trang, Nguyễn Thị Vân Anh và Hoàng Thanh Tùng -  Nhân tố tác động đến năng lực xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của doanh nghiệp Việt Nam.
Phan Thu Trang, Nguyễn Thị Vân Anh và Hoàng Thanh Tùng - Nhân tố tác động đến năng lực xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí số 171 Từ khóa: Năng lực, năng lực xuất khẩu, năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nhân tố tác động.
Mã số: 171.1IBMg.11
JEL: Q17
30/11/2022
Lê Như Quỳnh và Bùi Xuân Nhàn - Hệ thống tiêu chí đánh giá chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam: lý luận và thực tiễn.
Lê Như Quỳnh và Bùi Xuân Nhàn - Hệ thống tiêu chí đánh giá chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam: lý luận và thực tiễn. Tạp chí số 171 Từ khóa: chính sách, tiêu chí, đánh giá, thu hút vốn đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Mã số: 171.1TrEM.11
JEL Classifications: F13, F38.
30/11/2022
Lưu Thị Thùy Dương, Nguyễn Bách Khoa, Phan Đình Quyết và Nguyễn Phước Hiệp -  Hành vi truyền miệng về ứng dụng ngân hàng trên điện thoại: một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.
Lưu Thị Thùy Dương, Nguyễn Bách Khoa, Phan Đình Quyết và Nguyễn Phước Hiệp - Hành vi truyền miệng về ứng dụng ngân hàng trên điện thoại: một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Tạp chí số 171 Từ khóa: Giá trị thương hiệu, mô hình phân cấp hiệu ứng, mobile banking, niềm tin, truyền miệng.
Mã số: 171.2BMkt.21
JEL Classification: M31.
30/11/2022