Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 171

Lê Như Quỳnh và Bùi Xuân Nhàn - Hệ thống tiêu chí đánh giá chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam: lý luận và thực tiễn.

07/02/2023 11:03:00
Từ khóa: chính sách, tiêu chí, đánh giá, thu hút vốn đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Mã số: 171.1TrEM.11
JEL Classifications: F13, F38.

Bài viết nghiên cứu về hệ thống tiêu chí đánh giá chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam. Nguồn dữ liệu trong bài được thu thập từ các báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Tổng cục Thống kê,Ngân hàng phát triển châu Á,UNCTAD… Ngoài ra, để có thêm thông tin bổ sung cho nghiên cứu, tác giảthu thập dữ liệu sơ cấp bằng cáchthực hiệnkhảo sáthai nhómđối tượng làđại diện cơ quan quản lý nhà nước (QLNN)và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp FDItại 05 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng. Các câu hỏi khảo sát được thiết kế theo hướng tập trung đánh giá dựa vào6 tiêu chí (tính hiệu lực của chính sách; tính hiệu quả của chính sách; tính đồng bộ, hệ thống và thống nhất của chính sách; tính minh bạch và ổn định của chính sách; tính khả thi của chính sách và tính hợp lý, phù hợp của chính sách). Trên cơ sở kết quả khảo sát nhận được, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện chính sách thu hút vốn FDI ở Việt Nam.