Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 171

Trần Thị Thu Hương và Phạm Văn Kiệm - Ảnh hưởng của các yếu tố rào cản đến việc áp dụng biện pháp giảm thải khí các-bon của các doanh nghiệp dịch vụ logistics tại Việt Nam.

07/02/2023 11:04:54
Từ khóa: rào cản, giảm thải khí các-bon, doanh nghiệp dịch vụ logistics, môi trường.
Mã số: 171.1SMET.11
JEL Classifications: C21,C83, Q01,Q56.

Áp dụng biện pháp giảm thải khícác-bon làxu hướng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới nhưng lại là vấn đề tương đối mới ởViệt Nam. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết đối với doanh nghiệp logisticsbởi quá trình cung cấp các dịch vụ vận tải, kho bãi, giao nhận hàng hoá… của những doanh nghiệp này đang làm gia tăng đáng kể lượng phát thải khí các-bon và ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố rào cản đến việcáp dụng biện pháp giảm khíthảicác-bon ở các doanh nghiệp dịch vụ logistics tạiViệt Nam. Nghiên cứu sửdụngđồng thời cả 2 phương pháp nghiên cứu định tính và định lượngvới một khảo sát có quymẫu là223 doanh nghiệp nhằm thu thập dữ liệu về 8 nhóm rào cản, baogồmchi phí, tính phức tạptrong áp dụng, mứcđộ trao đổi thông tin, nhận thức và năng lực, hỗ trợ của chính phủ, đối tác dịch vụ, khách hàng và công nghệ.Kết quả phân tích cho thấy, các yếu tố liênquan đến tính phức tạp trongáp dụng và thiếu chính sách hỗ trợ của chính phủ là những rào cản lớn nhất. Trêncơ sở đó, nghiên cứu đề ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy ápdụng các biện pháp giảm khíthải các-bon của doanh nghiệp logistics tại Việt Nam.