Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 171

Lưu Thị Thùy Dương, Nguyễn Bách Khoa, Phan Đình Quyết và Nguyễn Phước Hiệp - Hành vi truyền miệng về ứng dụng ngân hàng trên điện thoại: một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.

07/02/2023 11:00:31
Từ khóa: Giá trị thương hiệu, mô hình phân cấp hiệu ứng, mobile banking, niềm tin, truyền miệng.
Mã số: 171.2BMkt.21
JEL Classification: M31.

Nghiên cứu này sử dụng mô hình phân cấp hiệu ứng (HEM) nhằm làm rõ các động cơ của hành vi truyền miệng đến ứng dụng ngân hàng trên điện thoại (mobile banking) Việt Nam thông qua vai trò trung tâm của niềm tin. Khảo sát được thực hiện với 356 khách hàng cá nhân trong độ tuổi 18-40 và được xử lý thông qua PLS-SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy: niềm tin là tiền đề trực tiếp có tác động đáng kể tới hành vi truyền miệng của người dùng mobile banking Việt Nam. Đến lượt nó, niềm tin lại chịu tác động đáng kể bởi các yếu tố: chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin và giá trị thương hiệu của ngân hàng. Từ những kết quả này, bài báo đưa ra những thảo luận về đóng góp mới của nghiên cứu và chỉ ra một số hàm ý chính sách cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.