Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 171

Phan Thu Trang, Nguyễn Thị Vân Anh và Hoàng Thanh Tùng - Nhân tố tác động đến năng lực xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của doanh nghiệp Việt Nam.

07/02/2023 11:03:54
Từ khóa: Năng lực, năng lực xuất khẩu, năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nhân tố tác động.
Mã số: 171.1IBMg.11
JEL: Q17

Tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (SPNNHC) đang trở thành một xu hướng tất yếu khi yêu cầu về chất lượng cuộc sống đang ngày một tăng lên. Bối cảnh hội nhập tạo ra sự cạnh tranh gay gắt đồng thời đòi hỏi tính minh bạch trong sản xuất, đặc biệt là với những sản phẩm liên quan trực tiếp tới sức khỏe con người như sản phẩm hữu cơ. Do vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu SPNNHC phải đầu tư nhiều hơn nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu đáp ứng yêu cầu các khách hàng trên khắp thế giới. Trong bài viết nhóm nghiên cứu tập trung xem xét năng lực xuất khẩu SPNNHC của các doanh nghiệp Việt Nam, với 5 năng lực thành phần: (i) Năng lực nghiên cứu và dự báo thị trường xuất khẩu; (ii) Năng lực tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, đối tác nước ngoài; (iii) Năng lực xây dựng chiến lược sản phẩm và giá cả; (iv) Năng lực tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu; (v) Năng lực phát triển nguồn hàng xuất khẩu. Đồng thời xác định 4 nhóm nhân tố tác động đến năng lực xuất khẩu SPNNHC của các doanh nghiệp Việt Nam: Nhân tố thuộc về doanh nghiệp; Nhân tố thuộc môi trường ngành; Nhân tố môi trường vĩ mô; Nhân tố thuộc môi trường kinh doanh quốc tế. Tiếp đến, nhóm nghiên cứu sử dụng phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính CB-SEM nhằm xem xét tác động của các nhân tố này đến năng lực xuất khẩu SPNNHC của doanh nghiệp Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu SPNNHC cho doanh nghiệp Việt Nam.