Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 172

Nguyễn Văn Phương - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm tại trang trại của các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam.

07/02/2023 11:21:06
Từ khóa: An toàn thực phẩm, bò sữa, chăn nuôi, PLS-SEM.
Mã số: 172.3DEco.31
JEL Classifications: D13, Q12, Q18

Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên tại 3 huyện có lượng chăn nuôi bò sữa lớn thuộc 3 tỉnh Hà Nội, Hà Nam và Sơn La. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 181 hộ chăn nuôi và thu về được 168 phiếu hợp lệ. Số liệu tổng hợp được phân tích bởi mô hình PLS-SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng tới ý định chăn nuôi bò sữa theo hướng an toàn thực phẩm của người chăn nuôi được khảo sát tại một số địa phương của miền Bắc, Việt Nam. Đó là Kiến thức, Thái độ và Nhận thức kiểm soát hành vi. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nhóm yếu tố kiến thức còn có ảnh hưởng gián tiếp đến ý định chăn nuôi bò sữa theo hướng an toàn thực phẩm qua nhóm yếu tố thái độ đối với an toàn thực phẩm. Dựa trên kết quả phân tích, một số khuyến nghị chính sách được đưa ra nhằm thúc đẩy chăn nuôi theo hướng an toàn thực phẩm của các hộ chăn nuôi tại Việt Nam.