Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 172

Đặng Thị Phương Nga và Nguyễn Thị Hà - Đánh giá quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc bộ y tế Việt Nam bằng phương pháp tiếp cận mô hình IPA.

07/02/2023 11:31:02
Từ khóa: quản lý vốn đầu tư, mô hình IPA, tiêu chí đánh giá.
Mã số: 172.SMET.11
JEL Classifications: E65, G28, H51, C33

Đolườngđánh giá quản lývốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước là một yêu cầu tất yếu của mọi quốc gia nhằm đánh giá hiệu quả đầu tư công và nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Dựa trên lý thuyết quản trị nhà nước tốtvà mô hình đánh giá quản lý đầu tư côngcủa Quỹ tiền tệ quốc tế, nghiên cứu cung cấp các bằng chứng cho thấy, còn có khoảng cách trong việc đề ra chính sách với việc tổ chức thực hiện chính sách về quản lývốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Bộ Y tế Việt Nam thôngqua mô hình phân tích IPA.Từ những kết quả nghiên cứu, bài viếtđề xuất một số kiếnnghị mang tính định hướng chính sách nhằm góp phần hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN thuộc Bộ Y tếViệt Namtrongthời gian tới.