Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 172

Doãn Nguyên Minh - Tác động của quan ngại thương mại trong các biện pháp kỹ thuật (TBT, SPS) đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.

07/02/2023 11:33:31
Từ khóa: STC, SPS, TBT, xuất khẩu thủy sản, Việt Nam, Hoa Kỳ.
Mã số: 172.1IIEM.12
JEL Classifications: F13, F14, F15.

Với sự tăng trưởng mạnh về cả số lượng và chất lượng, các biện pháp phi thuế quan, đặc biệt là các biện pháp kỹ thuật (TBT, SPS) đang đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều phối dòng thương mại toàn cầu. Bài viết tập trung vào việc lượng hóa tác động trực tiếp của các biện pháp kỹ thuật và vai trò điều phối của các quan ngại thương mại (STC) đối với các tác động này lên xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ thông qua mô hình trọng lực (gravity model) và mô hình phân tích tác động điều phối (moderator analysis). Kết quả cho thấy, trong khi các biện pháp TBT không có ảnh hưởng rõ rệt, các biện pháp SPS có tác động thúc đẩy thương mại thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các quan ngại thương mại STC có tác động tiêu cực trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu, cũng như làm thuyên giảm tác động tích cực của các biện pháp SPS. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp và kiến nghị cho Nhà nước nhằm tăng cường khả năng thích ứng với các biện pháp kỹ thuật, từ đó thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ.