Các số tạp chí

Doãn Nguyên Minh - Tác động của quan ngại thương mại trong các biện pháp kỹ thuật (TBT, SPS) đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.
Doãn Nguyên Minh - Tác động của quan ngại thương mại trong các biện pháp kỹ thuật (TBT, SPS) đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Tạp chí số 172 Từ khóa: STC, SPS, TBT, xuất khẩu thủy sản, Việt Nam, Hoa Kỳ.
Mã số: 172.1IIEM.12
JEL Classifications: F13, F14, F15.
30/12/2022
Mai Thanh Lan và Tạ huy Hùng - Nghiên cứu nhận thức nhà quản trị về môi trường làm việc kết hợp hậu COVID.
Mai Thanh Lan và Tạ huy Hùng - Nghiên cứu nhận thức nhà quản trị về môi trường làm việc kết hợp hậu COVID. Tạp chí số 172 Từ khóa: Covid 19, làm việc kết hợp, nhận thức nhà quản trị, tính tự chủ.
Mã số: 172.2HRMg.21
JEL Classifications: M54.
30/11/2022
Vũ Tuấn Dương, Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt, Lưu Thị Thùy Dương, Nguyễn Hoàng Nam - Mối liên hệ giữa quản trị nhân lực xanh, thái độ và hành vi thân thiện với môi trường của nhân viên khách sạn cao cấp sau dịch bệnh COVID-19.
Vũ Tuấn Dương, Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt, Lưu Thị Thùy Dương, Nguyễn Hoàng Nam - Mối liên hệ giữa quản trị nhân lực xanh, thái độ và hành vi thân thiện với môi trường của nhân viên khách sạn cao cấp sau dịch bệnh COVID-19. Tạp chí số 172 Từ khóa: Quản trị nhân lực xanh; hành vi thân thiện với môi trường; thái độ với môi trường; tình trạng quá tải công việc; khoảng trống thái độ và hành vi; quản trị dịch vụ lưu trú.
Mã số: 172.2BAdm.21
JEL classifications: M12; Q01; L83.
30/12/2022