Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 172

Trần Tất Thành, Nguyễn Thị Hải Yến và Hoàng Kiều Anh - Tác động của chính sách cổ tức tới biến động giá cổ phiếu - bằng chứng thực nghiệm của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

07/02/2023 11:23:52
Từ khóa: chính sách cổ tức, công ty niêm yết, biến động giá cổ phiếu.
Mã số: 172. 2FiBa.21
JEL Classifications: D53, F65.

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến biến động giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 - 2020. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp hồi quy để đánh giá ảnh hưởng nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nhóm tác giả tiến hành các kiểm định cần thiết và khắc phục các hiện tượng như đa cộng tuyến, phương sai không đồng đều. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ chi trả cổ tức có tác động thuận chiều và cổ tức trên một cổ phiếu có tác động ngược chiều đến biến động giá cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu phù hợp với lập luận của lý thuyết tín hiệu và có thể giúp nhà đầu tư có chiến lược đầu tư phù hợp.