Các số tạp chí

Phan Trần Minh Hưng - Tốc độ điều chỉnh tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: bằng chứng thực nghiệm từ cách tiếp cận DPF.
Phan Trần Minh Hưng - Tốc độ điều chỉnh tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: bằng chứng thực nghiệm từ cách tiếp cận DPF. Tạp chí số 171 Từ khóa: DPF, mô hình động, nắm giữ tiền mặt, tốc độ điều chỉnh, các công ty niêm yết.
Mã số: 171.2FiBa.21
JEL Classifications: C58, G3, O16.
30/11/2022
Ngô Thu Hoàng  - Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Ngô Thu Hoàng - Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tạp chí số 171 Từ khóa: Truyền miệng điện tử (eWOM), ý định mua hàng, COVID - 19.
Mã số: 171.2BMkt.21
JEL Classifications: M39
30/11/2022
Nguyễn Thị Minh Nhàn và Trịnh Hoài Linh - Ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc đến kết quả học tập kỳ vọng: nghiên cứu tự cảm nhận của sinh viên đại học ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Minh Nhàn và Trịnh Hoài Linh - Ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc đến kết quả học tập kỳ vọng: nghiên cứu tự cảm nhận của sinh viên đại học ở Việt Nam. Tạp chí số 171 Từ khóa: trí tuệ cảm xúc, kết quả học tập kỳ vọng, sinh viên đại học, Việt Nam.
Mã số: 171.3OMIs.31
JEL Codes: I11, I23, O15
30/11/2022
Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam: thực trạng và một số định hướng giải pháp.
Nguyễn Thị Phương Liên - Phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam: thực trạng và một số định hướng giải pháp. Tạp chí số 170 Từ khóa: tín dụng xanh, dự án xanh, ngân hàng thương mại, phát triển bền vững.
Jel Classification: E52, G18, D04
Mã số: 170.1FiBa.11
31/10/2022
2. Võ Văn Dứt - Vai trò của đổi mới công nghệ và xuất khẩu đối với đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
2. Võ Văn Dứt - Vai trò của đổi mới công nghệ và xuất khẩu đối với đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Tạp chí số 170 Từ khóa: đổi mới sản phẩm, đổi mới công nghệ, xuất khẩu, DNNVV Việt Nam.
JEL classification: F32, O32.
Mã số: 170.1BAdm.11
31/10/2022