Các số tạp chí

Phan Thu Trang - Nghiên cứu định lượng mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp ở các địa phương Việt Nam.
Phan Thu Trang - Nghiên cứu định lượng mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp ở các địa phương Việt Nam. TẠP CHÍ SỐ 179 Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu nhập của người lao động, địa phương, Việt Nam.
JEL Code: F16
Mã số: 179.1TrEM.11
30/08/2023
Lê Hoàng Vinh và Hoàng Ngọc Trang - Tiền và các khoản tương đương tiền dưới góc độ quản lý tài chính: Trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam
Lê Hoàng Vinh và Hoàng Ngọc Trang - Tiền và các khoản tương đương tiền dưới góc độ quản lý tài chính: Trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 179 Từ khóa: Các khoản tương đương tiền; Giá trị thị trường; Quản lý tài chính; Tiền.
JEL Classifications: G30, G31, G32.
Mã số: 179.1FiBa.11
21/07/2023
Lê Xuân Cù và Phạm Minh Đạt - Hành vi sử dụng phương tiện di chuyển xanh: tiếp cận từ lý thuyết tam và ảnh hưởng của môi trường.
Lê Xuân Cù và Phạm Minh Đạt - Hành vi sử dụng phương tiện di chuyển xanh: tiếp cận từ lý thuyết tam và ảnh hưởng của môi trường. TẠP CHÍ SỐ 179 Từ khóa: Hành vi sử dụng, Lý thuyết TAM, phương tiện di chuyển xanh, ảnh hưởng môi trường.
JEL Classifications: O33, P47.
Mã số: 179.TrEM.11
21/07/2023