Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 179

Bùi Nhất Vương, Hà Nam Khánh Giao và Bùi Vũ Lương - Tác động của trách nhiệm xã hội điểm đến lên ý định quay lại của khách du lịch quốc tế thông qua vai trò trung gian của chất lượng mối quan hệ: Bằng chứng thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

30/08/2023 10:00:56
Từ khóa: trách nhiệm xã hội điểm đến, chất lượng mối quan hệ, ý định quay lại, khách du lịch quốc tế.
JEL Classifications: M1, M14, M54.
Mã số: 179.2IIEM.21

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tiết lộ cơ chế về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội điểm đến (DSR) và ý định quay lại (RI) của du khách quốc tế thông qua vai trò trung gian của chất lượng mối quan hệ (sự hài lòng điểm đến (DS) và sự tin tưởng điểm đến (DT)). Bên cạnh đó, vai trò điều tiết của danh tiếng điểm đến (DR) cũng được xem xét. Dữ liệu khảo sát đã được thu thập từ 435 khách du lịch quốc tế đã có ít nhất một lần đến thăm TP. HCM, Việt Nam. Kết quả cho thấy DSR đã ảnh hưởng trực tiếp đến RI và mối quan hệ này đã được trung gian một phần bởi DS và DT. Kết quả phân tích tương tác giữa DSR và DR đối với DS, DT và RI đã có ý nghĩa thống kê. Nói cách khác, mối quan hệ giữa DSR với DS, DT và RI trở nên mạnh hơn với những điểm đến có danh tiếng tốt. Cuối cùng, tác giả cũng đã đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp các nhà quản lý điểm đến có chiến lược DSR phù hợp nhằm thu hút khách du lịch quốc tế trong tương lai.