Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 179

Lê Xuân Cù và Phạm Minh Đạt - Hành vi sử dụng phương tiện di chuyển xanh: tiếp cận từ lý thuyết tam và ảnh hưởng của môi trường.

30/08/2023 10:06:18
Từ khóa: Hành vi sử dụng, Lý thuyết TAM, phương tiện di chuyển xanh, ảnh hưởng môi trường.
JEL Classifications: O33, P47.
Mã số: 179.TrEM.11

Mục đích của bài viết là nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng phương tiện di chuyển xanh (PTDCX) của người dân. Một mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên lý thuyết chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) kết hợp các nhân tố môi trường nhằm nhận diện các động lực của dự định sử dụng PTDCX, từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm thức đẩy lựa chọn PTDCX. Dữ liệu được thu thập từ 332 người dân tại Hà Nội có nhu cầu sử dụng PTDCX từ 09/12/2022 đến 31/12/2022. Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được áp dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu. Kết quả khám phá cảm nhận giá trị môi trường ảnh hưởng ý nghĩa đến tính hữu ích, tính dễ sử dụng, và sự quan tâm đến vấn đề môi trường. Đồng thời, bốn nhân tố này đóng vai trò thúc đẩy thái độ tích cực đối với PTDCX. Bên cạnh đó, sự quan tâm đến vấn đề môi trường và thái độ sẽ ảnh hưởng ý nghĩa đến dự định sử dụng PTDCX. Cuối cùng, bài viết rút ra hàm ý lý thuyết và hàm ý thực tiễn nhằm thúc đẩy hành vi sử dụng PTDCX.