Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 179

Phan Thu Trang - Nghiên cứu định lượng mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp ở các địa phương Việt Nam.

30/08/2023 10:09:37
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu nhập của người lao động, địa phương, Việt Nam.
JEL Code: F16
Mã số: 179.1TrEM.11

Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp ở các địa phương Việt Nam. Phân tích mẫu số liệu FDI và thu nhập bình quân của người người lao động tại 60 địa phương trong giai đoạn 2010 - 2021, kết quả cho thấy: số lượng dự án FDI lũy kế còn hoạt động, tỷ lệ năng suất lao động (NSLĐ) khối FDI và địa phương, quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp FDI có tác động tích cực nhất, ngược lại các yếu tố về tỷ trọng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của các doanh nghiệp FDI có tác động âm tính đến thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp địa phương. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số hàm ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như đối với các cơ quan nhà nước địa phương hữu quan, nhằm thu hút FDI chất lượng cao và nâng cao thu nhập bình quân của người lao động tại địa phương Việt Nam.