Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 179

Trịnh Quốc Thái và Phan Quốc Tấn - Mối quan hệ giữa kháng cự thay đổi và ý định nghỉ việc của nhân viên làm việc trong doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh: vai trò trung gian của kiệt sức và nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức.

30/08/2023 10:02:13
Từ khóa: Kháng cự thay đổi; kiệt sức; nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức; ý định nghỉ việc.
JEL Classifications: J00, J17, J21, J24, M12.
Mã số: 179.2HRMg.21

Sự kháng cự của nhân viên được xác định là mối đe dọa đối với việc thực hiện chương trình thay đổi tại bất kỳ tổ chức nào. Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa kháng cự thay đổi với ý định nghỉ việc của nhân viên thông qua vai trò trung gian của kiệt sức và nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức của nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp tại TP.HCM. Nghiên cứu định lượng sử dụng phần mềm SmartPLS 3.3 để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, kiểm định mô hình đo lường và kiểm định mô hình cấu trúc. Kết quả nghiên cứu từ khảo sát 235 nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp tại TP.HCM cho thấy, các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận. Nghiên cứu cho thấy rằng khả năng chống lại sự thay đổi là tiền đề cho ý định nghỉ việc. Ngoài ra, kiệt sức và nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức làm trung gian cho mối quan hệ của kháng cự thay đổi và ý định nghỉ việc. Một số hàm ý cho nhà quản trị của các doanh nghiệp nhằm giảm kháng cự khi tổ chức có thay đổi, giảm tình trạng kiệt sức và nâng cao nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức từ đó làm giảm ý định nghỉ việc của nhân viên được đề xuất cho nghiên cứu này.