Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 179

Phạm Lê Thông, Nguyễn Phan Khánh Duy, Phạm Quang Khiêm, Võ Thanh Trúc, Nguyễn Hải Tiến và Bùi Nguyễn Hương Trà - Ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đến giá trị của các công ty xuất khẩu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí

30/08/2023 09:58:26
Từ khoá: Trách nhiệm xã hội, Tobin Q, doanh nghiệp xuất khẩu, Việt Nam.
JEL Classifications: C23, D22, D24.
Mã số: 179.2BAdm.21

Bài nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đến giá trị của 66 doanh nghiệp xuất khẩu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ở Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2021. Giá trị công ty của các doanh nghiệp được đo lường bằng hệ số Q của Tobin, trong khi đó, trách nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp được đo lường bằng các khoản chi tiêu cho 4 khía cạnh của trách nhiệm xã hội bao gồm trách nhiệm đối với môi trường, các hoạt động hướng đến cộng đồng, trách nhiệm đối với nhân viên và quan hệ sản phẩm, khách hàng. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy hiệu ứng cố định (FEM) với số liệu bảng để phân tích số liệu và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi bằng FGLS. Kết quả ước lượng cho thấy chỉ có đóng góp cho môi trường và trách nhiệm với nhân viên ảnh hưởng ngược chiều đối với giá trị công ty, trong khi không có bằng chứng về ảnh hưởng của hai khía cạnh còn lại. Việc các doanh nghiệp ở những nước đang phát triển như Việt Nam đầu tư nhiều tiền vào các hoạt động trách nhiệm xã hội đã làm gia tăng gánh nặng chi phí, từ đó dẫn đến giảm giá trị của công ty.