Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 189

Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Thanh Phương - Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

21/05/2024 16:10:09
Từ khóa: Tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn (CASA), ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) niêm yết.
JEL Classifications: E52, G18, D04.
Mã số: 189.2BAcc.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.06

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn của các Ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu phân tích từ Báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết trong giai đoạn từ 2018 đến 2023 cho thấy tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của các ngân hàng trong giai đoạn nghiên cứu tương đối thấp và có sự chênh lệch rất lớn giữa các nhóm. Bên cạnh đó, các mô hình hồi quy (OLS, FEM, REM) được sử dụng để kiểm định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tỷ lệ huy động tiền gửi không kỳ hạn. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố quy mô, khả năng sinh lời tác động cùng chiều với tỉ lệ CASA. Ngược lại, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và khả năng thanh khoản có tương quan nghịch với chỉ số này. Ngoài ra, nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của lãi suất thực và tỷ lệ nợ xấu đến tỉ lệ CASA của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam. Các phát hiện có ý nghĩa với cả các NHTM và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm ổn định tình hình huy động tiền gửi không kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và an toàn hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.