Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 189

Dương Thị Hồng Nhung, Phạm Hùng Cường và Đặng Kiên Bình - Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh

21/05/2024 16:11:51
Từ khóa: Sự hài lòng, chất lượng dịch vụ, cửa hàng tiện lợi.
JEL Classifications: L8, L81.
Mã số: 189.2BMkt.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.04

Bài viết nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát thực tế trên google form với 235 khách hàng đã thử mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ của chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tháng 10 năm 2023, bài viết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của chuỗi cửa hàng tiện lợi. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, trong đó: (1) Giá cả có mức ảnh hưởng cao nhất. Các yếu tố khác ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần là: (2) Phân phối, (3) Dịch vụ, (4) Cơ sở vật chất, (5) Hàng hóa, (6) Trưng bày và (7) Nhân viên có ít ảnh hưởng nhất. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, bài viết đã đề xuất một số kiến nghị giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh.