Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 189

Chu Thị Thu Thuỷ - Ảnh hưởng của linh hoạt tài chính đến giá trị các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

21/05/2024 16:12:37
Từ khóa: linh hoạt tài chính, rủi ro hệ thống, giá trị công ty, công ty cổ phần, thị trường chứng khoán.
JEL Classifications: G30, G31, G32.
Mã số: 189.1FiBa.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.03

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của linh hoạt tài chính (FF) đến giá trị các công ty cổ phần (CTCP) phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với biến kiểm soát là hiệu quả tài chính (ROE), giá trị công ty giai đoạn trước và biến điều tiết là rủi ro hệ thống (beta). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 17. Mẫu nghiên cứu được sử dụng gồm 633 CTCP phi tài chính trong giai đoạn từ quý 1 năm 2021 đến quý 1 năm 2023. Nghiên cứu đã chứng minh được ảnh hưởng tích cực của linh hoạt tài chính, linh hoạt tiền và linh hoạt nợ đến giá trị các CTCP phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam tại mức ý nghĩa 1%. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các công ty có hiệu quả tài chính hiện tại và giá trị củacông ty trong quá khứ cũng giúp gia tăng giá trị công ty. Cuối cùng, nghiên cứu cho thấy rủi ro hệ thống làm giảm tác động tích cực của linh hoạt tài chính đến giá trị công ty. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa linh hoạt tài chính và giá trị công ty, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất đối với công ty trong duy trì mức linh hoạt tài chính nhằm gia tăng giá trị của công ty.