Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 189

Nguyễn Hồng Thu và Đào Quyết Thắng - Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Bình Dương - hướng đến thúc đẩy tăng trưởng bao trùm trong các doanh nghiệp

21/05/2024 16:13:25
Từ khóa: SMEs, phát triển, tăng trưởng bao trùm.
JEL Classifications: H32, M21, 043
Mã số: 189.1Deco.11
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.02

Thuật ngữ tăng trưởng bao trùm đề cập đến việc bảo đảm rằng lợi ích được chia sẻ công bằng cho các nguồn lực, trong đó quan tâm đến việc bảo đảm lợi ích cho các nhóm đối tượng, nhất là các nhóm đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương. Tăng trưởng bao trùm trong các doanh nghiệp là việc bảo đảm cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và hưởng lợi từ các thể chế pháp luật, chính sách phát triển một cách công bằng và hài hòa lợi ích, nhất là các doanh nghiệp dễ bị loại trừ trong quá trình phát triển. Bài nghiên cứu này được đặt giả thuyết rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) được tiếp cận nguồn lực một cách công bằng, bảo đảm sự tăng trưởng về việc làm, tăng trưởng về năng suất và phân phối kết quả tăng trưởng một cách hài hòa. Nghiên cứu tìm kiểm và khám phá ra rằng các SMEs ở Bình Dương sẽ phát triển hơn nếu tiếp cận tốt các nguồn lực, khả năng tăng trưởng việc làm, tăng trưởng năng suất và phân phối công bằng tăng trưởng xã hội.