Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 189

Trần Xuân Quỳnh và Vương Ngọc Duy - Phân tích ảnh hưởng của trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng lên thái độ, truyền miệng điện tử và dự định tiếp tục sử dụng: nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng

21/05/2024 16:10:58
Từ khóa: Dịch vụ xe đạp công cộng, thái độ của khách hàng, ý định tiếp tục sử dụng, truyền miệng điện tử.
JEL Classifications: L81.
Mã số: 189.2TrEM.21
DOI: 10.54404/JTS.2024.189V.05

Trong thời đại hiện nay việc sử dụng xe đạp công cộng đã trở thành một lựa chọn phổ biến và được khuyến khích ở nhiều thành phố trên thế giới, đặc biệt là các thành phố du lịch như Đà Nẵng. Mục đích của nghiên cứu là nhận diện và phân tích ảnh hưởng của các nhân tố chính của trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng lên thái độ, truyền miệng điện tử và dự định tiếp tục sử dụng. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 301 cá nhân đã và đang sử dụng xe đạp công cộng tại Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Đối tượng hướng đến là du khách và người dân địa phương. Kết quả nghiên cứu xác định chi phí dịch vụ, chất lượng dịch vụ, chất lượng app và khả năng tiếp cận là những nhân tố chính của trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng và có ảnh hưởng tích cực lên thái độ dịch vụ. Nghiên cứu cũng xác nhận mối quan hệ giữa thái độ dịch vụ, truyền miệng điện tử và dự định tiếp tục sử dụng dịch vụ.