Các số tạp chí

Nguyễn Trường Sơn, Lê Nguyễn Hương Quỳnh và Ngô Tấn Nhị - Đánh giá văn hóa tổ chức của các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng dựa trên mô hình văn hóa denison
Nguyễn Trường Sơn, Lê Nguyễn Hương Quỳnh và Ngô Tấn Nhị - Đánh giá văn hóa tổ chức của các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng dựa trên mô hình văn hóa denison TẠP CHÍ SỐ 177 Từ khóa: Đánh giá, văn hóa tổ chức, mô hình văn hóa Denison, giá trị văn hóa, đặc trưng văn hóa, doanh nghiệp.
JEL Classifications: M1, M14.
Mã số: 177.1BMkt.11
25/05/2023
Nguyễn Thùy Dương - Quan hệ giữa đầu tư nước ngoài (FDI), thương mại quốc tế và năng suất lao động tại các địa phương Việt Nam
Nguyễn Thùy Dương - Quan hệ giữa đầu tư nước ngoài (FDI), thương mại quốc tế và năng suất lao động tại các địa phương Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 177 Từ khóa: FDI, đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế, xuất khẩu, nhập khẩu, năng suất lao động, địa phương Việt Nam.
JEL Classifications: F16.
Mã số: 177.1TrEM.11
25/05/2023
Nguyễn Hoàng Ngân, Trương Bá Thanh và Mai Thị Thu Trâm - Ảnh hưởng của nỗi sợ covid-19 đến mối quan hệ  giữa truyền thông xã hội, gắn kết thương hiệu và ý định quay lại du lịch đảo Lý Sơn
Nguyễn Hoàng Ngân, Trương Bá Thanh và Mai Thị Thu Trâm - Ảnh hưởng của nỗi sợ covid-19 đến mối quan hệ giữa truyền thông xã hội, gắn kết thương hiệu và ý định quay lại du lịch đảo Lý Sơn TẠP CHÍ SỐ 177 Từ khóa: Ý định quay lại du lịch, truyền thông xã hội, gắn kết thương hiệu, nỗi sợ Covid-19.
JEL Classifications: M31, M37, Z33.
Mã số: 177.2TRMg.21
25/05/2023
Nguyễn Trần Hưng - Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn thông tin đánh giá trực tuyến tới quyết định mua trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam
Nguyễn Trần Hưng - Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn thông tin đánh giá trực tuyến tới quyết định mua trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 177 Từ khóa: Đánh giá trực tuyến, chất lượng nguồn thông tin, quyết định mua trực tuyến, người tiêu dùng trực tuyến.
JEL Classifications: M10, O14.
Mã số: 177.2BMkt.21
25/05/2023
Bùi Văn Huyền, Đỗ Thị Mẫn và Đỗ Tuấn Vũ - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: tình huống của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hoá
Bùi Văn Huyền, Đỗ Thị Mẫn và Đỗ Tuấn Vũ - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: tình huống của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hoá TẠP CHÍ SỐ 177 Từ khoá: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; đặc điểm doanh nghiệp; kết quả kinh doanh; Thanh Hoá.
JEL Classifications: H32, M1.
Mã số: 177.2BAdm.22
25/05/2023