Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 177

Nguyễn Thùy Dương - Quan hệ giữa đầu tư nước ngoài (FDI), thương mại quốc tế và năng suất lao động tại các địa phương Việt Nam

25/05/2023 22:12:40
Từ khóa: FDI, đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế, xuất khẩu, nhập khẩu, năng suất lao động, địa phương Việt Nam.
JEL Classifications: F16.
Mã số: 177.1TrEM.11

Bài viết nghiên cứu tác động của FDI và thương mại quốc tế đến năng suất lao động tại các địa phương tại Việt Nam. Dựa trên phân tích số liệu và hồi quy tuyến tính mẫu nghiên cứu 63 tỉnh, thành trong giai đoạn 2010-2021, kết quả nghiên cứu đã tìm ra tác động tích cực thuận chiều của vốn FDI đang triển khai trong nền kinh tế, số lượng lao động trong các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu đến năng suất lao động bình quân của địa phương. Ngược lại, số lượng doanh nghiệp FDI và nhập khẩu lại không có ảnh hưởng đáng kể đến năng suất lao động; trong khi, tốc độ tăng trưởng kinh tế lại ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất lao động của địa phương. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp thu hút FDI có quy mô vốn lớn, tính khả thi cao, sử dụng nhiều lao động: đồng thời, cần tăng cường xuất khẩu, kiểm soát hoạt động nhập khẩu theo hướng có chọn lọc, nhằm nâng cao năng suất lao động cho các địa phương.