Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 177

Nguyễn Trần Hưng - Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn thông tin đánh giá trực tuyến tới quyết định mua trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam

25/05/2023 22:09:51
Từ khóa: Đánh giá trực tuyến, chất lượng nguồn thông tin, quyết định mua trực tuyến, người tiêu dùng trực tuyến.
JEL Classifications: M10, O14.
Mã số: 177.2BMkt.21

Internet đã cung cấp cho người tiêu dùng phương tiện dễ dàng để có được thông tin sản phẩm từ những người tiêu dùng khác và cũng để chia sẻ kinh nghiệm tiêu dùng sản phẩm của chính họ. Hoạt động của người tiêu dùng đánh giá và xếp hạng sản phẩm trực tuyến, sau đó lan tỏa những nhận định hoặc đánh giá này tới những người tiêu dùng khác được gọi là đánh giá trực tuyến (Chatterjee, 2001). Trong bối cảnh TMĐT nói chung và bán lẻ trực tuyến nói riêng đang có sự phát triển mạnh mẽ, các bài đánh giá trực tuyến cung cấp cho người tiêu dùng trực tuyến những thông tin bổ sung về thương hiệu và sản phẩm, đồng thời thúc đẩy họ tiến tới quyết định lựa chọn mua hoặc không. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu có liên quan, bài viết đã đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn thông tin đánh giá trực tuyến tới quyết định mua trực tuyến của người tiêu dùng tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, chất lượng nguồn thông tin đánh giá trực tuyến có tác động đáng kể tới quyết định mua hàng của người tiêu dùng trực tuyến. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra một số thảo luận để làm rõ đặc trưng trong tiêu dùng trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời xác định một số hạn chế trong nghiên cứu và các hướng phát triển của nghiên cứu trong thời gian tới.