Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 177

Nguyễn Trường Sơn, Lê Nguyễn Hương Quỳnh và Ngô Tấn Nhị - Đánh giá văn hóa tổ chức của các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng dựa trên mô hình văn hóa denison

25/05/2023 22:13:34
Từ khóa: Đánh giá, văn hóa tổ chức, mô hình văn hóa Denison, giá trị văn hóa, đặc trưng văn hóa, doanh nghiệp.
JEL Classifications: M1, M14.
Mã số: 177.1BMkt.11

Bài viết sử dụng mô hình văn hóa tổ chức của Denison để nhận diện và đánh giá các giá trị văn hóa của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Việc nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn, nghiên cứu định tính bằng phỏng vấn sâu các chuyên gia để hiệu chỉnh và bổ sung thang đo; nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định mô hình, thang đo và đánh giá các đặc trưng văn hóa. Dữ liệu được thu thập từ mẫu khảo sát gồm 625 phần tử là người lao động đang công tác tại 204 doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đặc trưng văn hóa tổ chức của doanh nghiệp tại Đà Nẵng theo mô hình Denison đều chỉ ở mức chấp nhận được hoặc yếu, chưa có những đặc trưng văn hóa nổi bật. Mô hình văn hóa có sự cân bằng giữa hướng nội và hướng ngoại, thiên về linh hoạt ứng phó với thay đổi hơn là duy trì sự ổn định. Mô hình cũng thể hiện sự thiếu cân bằng giữa tính thích ứng và tính nhất quán; giữa định hướng sứ mệnh và tính tham gia. Các đặc trung văn hóa có mức đánh giá yếu là định hướng sứ mệnh và tính nhất quán. Việc nhận diện và đánh giá được các đặc trưng văn hóa tổ chức sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp tại Đà Nẵng có căn cứ vững chắc hơn để đề xuất các chính sách và giải pháp nhằm hiệu chỉnh và thay đổi văn hóa cho phù hợp với chiến lược phát triển. Phương pháp nghiên cứu, mô hình và thang đo điều chỉnh có thể áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung.