Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 177

Nguyễn Thị Kim Nguyên - Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại một số nước thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

25/05/2023 22:11:43
Từ khóa: FDI, nguồn nhân lực, thu hút vốn.
JEL Classifications: C51, C52.
Mã số: 177.TrEM.11

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội tại các quốc gia. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn lực bổ sung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào ngân sách, việc làm và hội nhập kinh tế quốc tế. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thường đi liền với dịch chuyển về công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động. Hơn nữa, các quốc gia sở hữu nguồn vốn nhân lực cao thường có lợi thế hơn trong thu hút dòng vốn FDI. Nghiên cứu tại một số nước trong Đông Nam Á, qua phân tích hồi quy, kết quả nghiên cứu khẳng định quốc gia có vốn nhân lực cao thì có nhiều lợi thế trong thu hút dòng vồn FDI. Hơn nữa, độ mở thương mại và tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến khả năng thu hút FDI tại nước nhận đầu tư. Nghiên cứu cũng đề xuất một số hàm ý chính sách cho các quốc gia Đông Nam Á và cho Việt Nam nhằm cải thiện khả năng thu hút FDI trong thời gian tới.