Lê Việt Hà - Phân tích hiệu quả triển khai phần mềm chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam
Lê Việt Hà - Phân tích hiệu quả triển khai phần mềm chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam TAP CHÍ SỐ 176 Từ khóa: cơ sở hạ tầng CNTT, chuyển đổi số, nhà cung cấp, phần mềm, trường đại học.
JEL Classifications: I20, L86, M15.
Mã số: 176.3OMIs.31
28/04/2023
Nguyễn Hoàng - Tác động của FDI đến xuất khẩu của các địa phương Việt Nam
Nguyễn Hoàng - Tác động của FDI đến xuất khẩu của các địa phương Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 175 Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, tác động của FDI, xuất khẩu, yếu tố tác động xuất khẩu, địa phương, Việt Nam.
JEL Classifications: O19, F21, F23
Mã số: 175.1TrEM.11
30/03/2023
Vũ Thị Yến  - Đánh giá tác động của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) tới giá trị thương mại của Việt Nam với các nước đối tác thuộc RCEP
Vũ Thị Yến - Đánh giá tác động của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) tới giá trị thương mại của Việt Nam với các nước đối tác thuộc RCEP TẠP CHÍ SỐ 175 Từ khóa: xuất nhập khẩu, thương mại, RCEP, mô hình lực hấp dẫn, dữ liệu bảng.
JEL Classifications: F13, F55, P45, C33.
Mã số: 175. 1IIEM.11
30/03/2023
Ngô Thị Mỹ  - Phân tích tình hình xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc qua các chỉ số thương mại
Ngô Thị Mỹ - Phân tích tình hình xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc qua các chỉ số thương mại TẠP CHÍ SỐ 175 Từ khóa: Xuất khẩu, nông sản, chỉ số thương mại, Việt Nam, Trung Quốc.
JEL Classifications: C8; C82; F13; Q17.
Mã số: 175.1TrEM.11
30/03/2023
Võ Văn Dứt  - Ảnh hưởng của các mối quan hệ quản lý đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: vai trò điều tiết của quy mô và thời gian hoạt động
Võ Văn Dứt - Ảnh hưởng của các mối quan hệ quản lý đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: vai trò điều tiết của quy mô và thời gian hoạt động TẠP CHÍ SỐ 175 Từ khóa: Mối quan hệ quản lý, quan hệ với khách hàng, kết quả xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
JEL Classifications: F23, O31, Q56.
Mã số: 175.2BAdm.21
30/03/2023