Các số tạp chí

Trần Hương Giang, Hồ Ngọc Ninh và Trương Ngọc Tín - Phát triển chuỗi giá trị dược liệu cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
Trần Hương Giang, Hồ Ngọc Ninh và Trương Ngọc Tín - Phát triển chuỗi giá trị dược liệu cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum TẠP CHÍ SỐ 178 Từ khóa: Chuỗi giá trị, dược liệu, hộ nghèo, dân tộc thiểu số, huyện Kon Plong.
JEL Classifications: Q01, Q12, Q18.
Mã số: 178.3Deco.31
21/06/2023
Phan Thu Hiền và Lý Nguyên Ngọc - Bộ tiêu chí đo lường hoạt động đại lý hải quan tại Việt Nam: Nghiên cứu áp dụng phương pháp so sánh thứ bậc mờ Fuzzy AHP
Phan Thu Hiền và Lý Nguyên Ngọc - Bộ tiêu chí đo lường hoạt động đại lý hải quan tại Việt Nam: Nghiên cứu áp dụng phương pháp so sánh thứ bậc mờ Fuzzy AHP TẠP CHÍ SỐ 178 Từ khóa: Đại lý, hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu, tuân thủ, thông quan.
JEL Classifications: F1, F10, F13, F15, F19.
Mã số: 178.1SMET.11
21/06/2023
Lê Hải Trung - Các nhân tố nội tại tác động đến rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Lê Hải Trung - Các nhân tố nội tại tác động đến rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 178 Từ khóa: Rủi ro hệ thống; CoVaR; SRISK; Ngân hàng thương mại.
JEL Classifications: G17; G21; G32
Mã số: 178.1FiBa.11
21/06/2023
Trần Ngọc Mai, Cao Thị Khánh Linh, Quách Thu Hà và Phan Thị Tường Vân - Tác động của logistics xanh đến xuất khẩu của Việt Nam tới các quốc gia RCEP
Trần Ngọc Mai, Cao Thị Khánh Linh, Quách Thu Hà và Phan Thị Tường Vân - Tác động của logistics xanh đến xuất khẩu của Việt Nam tới các quốc gia RCEP TẠP CHÍ SỐ 178 Từ khóa: logistics xanh, mô hình trọng lực, thương mại xuất khẩu, RCEP.
JEL Classifications: F14, F18, Q56.
Mã số: 178.1IBMg.11
21/06/2023
Phạm Thị Dự, Nguyễn Thị Minh Nhàn và Nguyễn Thị Thu Hiền - Ảnh hưởng của thay đổi công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam
Phạm Thị Dự, Nguyễn Thị Minh Nhàn và Nguyễn Thị Thu Hiền - Ảnh hưởng của thay đổi công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam TẠP CHÍ SỐ 178 Từ khóa: Thay đổi công nghệ, chuyển dịch cơ cấu lao động, công nghiệp chế biến chế tạo.
JEL Classifications: C23, J23, O14.
Mã số: 178.2Deco.21
21/06/2023
Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Sâm, Nguyễn Linh Chi và Lê Việt Anh - Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm thời trang xanh của sinh viên
Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Sâm, Nguyễn Linh Chi và Lê Việt Anh - Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm thời trang xanh của sinh viên TẠP CHÍ SỐ 178 Từ khóa: thời trang xanh, ý định mua, lý thuyết hành vi có kế hoạch, tiêu dùng bền vững.
JEL Classifications: C12, C83, D12, L67, M31, Q56.
Mã số: 178.2BMkt.21
21/06/2023