Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 175

Võ Văn Dứt - Ảnh hưởng của các mối quan hệ quản lý đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: vai trò điều tiết của quy mô và thời gian hoạt động

04/04/2023 08:55:51
Từ khóa: Mối quan hệ quản lý, quan hệ với khách hàng, kết quả xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
JEL Classifications: F23, O31, Q56.
Mã số: 175.2BAdm.21

Bài viết này đo lường mức độ ảnh hưởng của các mối quan hệ quản lý đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bằng cách sử dụng số liệu khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 9 tỉnh thành tại Việt Nam. Áp dụng phương pháp hồi quy tác động cố định, kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng khách hàng, sự quen biết với chính quyền địa phương, thời gian đầu tư cho mối quan hệ, thành viên hiệp hội kinh doanh và quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng thuận chiều đến kết quả xuất khẩu gồm: số lượng khách hàng, quan hệ với chính quyền địa phương, thời gian đầu tư cho quan hệ, thành viên hiệp hội kinh doanh và quy mô doanh nghiệp. Trong khi đó, mối quan hệ cùng lĩnh vực kinh doanh ảnh hưởng nghịch chiều đến kết quả xuất khẩu của DNNVV. Ngoài ra, kết quả phân tích dữ liệu cũng cho thấy, quy mô doanh nghiệp giữ vai trò điều tiết tăng, trong khi thời gian hoạt động điều tiết giảm đối với ảnh hưởng của mối quan hệ với chính quyền địa phương và kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp.