Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 175

Nguyễn Hoàng - Tác động của FDI đến xuất khẩu của các địa phương Việt Nam

04/04/2023 09:01:02
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, tác động của FDI, xuất khẩu, yếu tố tác động xuất khẩu, địa phương, Việt Nam.
JEL Classifications: O19, F21, F23
Mã số: 175.1TrEM.11

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và xuất khẩu tại các địa phương Việt Nam. Trên cơ sở phân tích hồi quy mẫu nghiên cứu 63 tỉnh/thành cả nước trong giai đoạn 2010 - 2021, kết quả nghiên cứu khẳng định tác động của FDI đến xuất khẩu, nhưng chỉ ở một số khía cạnh gồm: vốn FDI đang thực hiện hay đã giải ngân vào nền kinh tế địa phương, số doanh nghiệp FDI đang hoạt động và GDP mà khối FDI tạo ra trong nền kinh tế các địa phương. Ngược lại, số vốn FDI đăng ký và số dự án FDI đăng ký lũy kế còn hoạt động đều không có tác động đáng kể đến xuất khẩu của các địa phương. Từ kết quả thu được, bài viết đề xuất 3 nhóm giải pháp chính sách FDI định hướng xuất khẩu, cụ thể: (i) cần thúc đẩy triển khai các dự án FDI ngay sau đăng ký, (ii) thu hút các dự án FDI có số vốn đầu tư lớn và (iii) khuyến khích ưu tiên các dự án FDI hoạt động hiệu quả, đóng góp cao vào giá trị GDP của tỉnh/thành.