Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
TẠP CHÍ SỐ 175

Vũ Thị Yến - Đánh giá tác động của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) tới giá trị thương mại của Việt Nam với các nước đối tác thuộc RCEP

04/04/2023 08:59:47
Từ khóa: xuất nhập khẩu, thương mại, RCEP, mô hình lực hấp dẫn, dữ liệu bảng.
JEL Classifications: F13, F55, P45, C33.
Mã số: 175. 1IIEM.11

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực(RCEP) đến giá trị thương mại của Việt Nam với các nước đối tác thuộc RCEP. Các dữ liệu về giá trị thương mại (kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu) của Việt Nam với các thị trường thuộc RCEP và dữ liệu liên quan được tác giả thu thập trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2021, dưới dạng dữ liệu bảng và đưa vào mô hình lực trọng lực để phân tích.Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc tham gia vào hiệp đinh RCEP có tác động rất tích cực đến hoạt động thương mại của Việt Nam với các nước RCEP. Mô hình nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố khác có tác động tới kim ngạch xuất nhập của Việt Nam với các nước RCEP gồm: quy mô dân số Việt Nam và các nước RCEP, giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam và các nước RCEP, tỷ giá hối đoái.