Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 156

Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Minh Trang - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định tiêu dùng sản phẩm thời trang tái chế sáng tạo của giới trẻ Việt Nam

11/04/2022 13:34:42
Mã số: 156. 2BMkt.22
Bài nghiên cứu xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua các sản phẩm thời trang tái chế sáng tạo của người tiêu dùng trẻ Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng hai phần mềm thống kê là SPSS 26.0 và AMOS 20.0 để phân tích kết quả khảo sát. Các công cụ này sẽ giúp tác giả phân tích các hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Kết quả cho thấy, có 4 yếu tố chính, gồm: Mối quan tâm đến môi trường, Giá trị về mặt xã hội, Giá trị về sự độc đáo và Cảm nhận rủi ro về chất lượng. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy yếu tố Thái độ làm trung gian trong mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và ý định mua của người tiêu dùng. Yếu tố mối quan tâm đến môi trường (β=0.338) là yếu tố tác động thuận chiều và mạnh nhất đến thái độ đối với sản phẩm của người tiêu dùng. Tiếp đến là các yếu tố như giá trị về sự độc đáo (β=0.301), giá trị về mặt xã hội (β=0.216) có ảnh hưởng thuận chiều đến thái độ cũng như ý định mua của người tiêu dùng. Mặt khác, yếu tố cảm nhận rủi ro về chất lượng (β=-0.191) lại tác động ngược chiều đến thái độ của người tiêu dùng.
Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thời trang tái chế sáng tạo, các cơ quan nhà nước trong việc thúc đẩy ý định mua các sản phẩm thời trang tái chế sáng tạo và lan tỏa xu hướng bền vững này.