Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 156

Nguyễn Thị Hằng, Phạm Minh Đạt và Đinh Hồng Linh - Nghiên cứu sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo tại các trường đại học trong bối cảnh chuyển đổi số.

11/04/2022 13:37:02
Mã số: 156. 3BMkt.31
Bài báo tập trung nghiên cứu, phát hiện các yếu tố đánh giá sự hài lòng của người học đối với chất lượng đào tạo của một trường đại học trong bối cảnh chuyển đổi số. Các nhóm nhân tố được xác định bao gồm: Khung chương trình đào tạo được thiết kế; Mức thu học phí; Các phương tiện và điều kiện đảm bảo cho hoạt động giảng dạy; Cách thức tổ chức và quản lý hoạt động dạy và học trong bối cảnh chuyển đổi số; (5) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp qua các năm. Nghiên cứu làm sáng tỏ sự đáp ứng của các trường đại học thông qua các nhóm tiêu chí được lựa chọn trong bối cảnh chuyển đổi số, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để thích nghi và vận hành được trong môi trường số. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng quản lý giáo dục tại các trường đại học.
Đồng thời bài báo cũng đưa ra một số gợi ý giải pháp đối với các nhà quản lý, các trường đại học nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục để hướng tới phát triển nền kinh tế số.