Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 156

Lưu Thị Thùy Dương và Vũ Thị Thùy Linh - Các yếu tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng sử dụng mobile banking: một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

11/04/2022 13:33:34
Mã số: 156. 2BMkt.21
Nghiên cứu này nhằm kiểm tra mức độ tác động của các yếu tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ mobile banking tại Việt Nam. Một cuộc khảo sát với 358 khách hàng cá nhân trong độ tuổi 18-40 đã được thực hiện. Dữ liệu thu thập được xử lý thông qua phần mềm SPSS 20.0 với các kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA), kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả cho thấy yếu tố Niềm tin có tác động mạnh nhất tới sự hài lòng của khách hàng, sau đó là Giá trị thương hiệu và Chất lượng hệ thống. Điểm khác biệt trong kết quả nghiên cứu này là Chất lượng thông tin và Chi phí tài chính không có tác động tới sự hài lòng của khách hàng. Cuối cùng, một số hàm ý chính sách được đưa ra nhằm giúp các ngân hàng tăng cường sự hài lòng của khách hàng sử dụng mobile banking tại Việt Nam.