Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 156

Lê Việt Hà - Mô hình đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng đào tạo ngành: Ngành Hệ thống thông tin quản lý

11/04/2022 13:38:20
Mã số: 156. 3BMkt.31
Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội là nhiệm vụ quan trọng tạo vị thế cạnh tranh của các trường đại học trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sự thành công của một cơ sở giáo dục đại học ít nhiều tuân thủ theo những quy luật thị trường, trong đó có sự đánh giá của doanh nghiệp về mức độ hài lòng đối với người lao động. Bài viết nghiên cứu đánh giá chất lượng đào tạo dưới góc nhìn của doanh nghiệp sử dụng lao động ngành HTTT quản lý nhằm giúp cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hiểu rõ nhau hơn trong việc thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên. Tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng trong việc phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến để làm rõ vấn đề nghiên cứu. Kết quả khảo sát tại 122 doanh nghiệp chỉ ra: kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nhận thức, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng lãnh đạo ra quyết định và kỹ năng xã hộilà những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp. Bài viết đã đề xuất giải pháp đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, tăng cường liên kết giữa đại học và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng lao động.