Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 156

Phạm Đức Hiếu và Chu Thị Huyến - Các nhân tố ảnh hưởng tới áp dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam

11/04/2022 13:32:04
Mã số: 156. 2BAcc.21
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc áp dụng kế toán trách nhiệm (KTTN) tại các doanh nghiệp (DN) sản xuất ô tô ở Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy việc áp dụng KTTN chịu ảnh hưởng của 7 yếu tố, trong đó 6 yếu tố có ảnh hưởng thuận chiều gồm: (1)Phân cấp quản lý, (2) Quy mô DN, (3)Trình độ, nhận thức của nhà quản lý, (4)Trình độ, nhận thức của người làm kế toán, (5) Ứng dụng công nghệ thông tin, (6) Đặc điểm DN và 1 yếu tố có ảnh hưởng ngược chiều là mức độ cạnh tranh. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện và thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng KTTN tại các DN sản xuất ô tô ở Việt Nam.