Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 162

Nguyễn Văn Chiến - Tác động của phát triển du lịch và tăng trưởng kinh tế lên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đông Nam Á

12/04/2022 05:19:04
Mã số: 162.1DEco.11
 
Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của ngành du lịch và tăng trưởng kinh tế lên đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á trong thời gian từ 1995 đến 2020. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS) và phương pháp hồi quy sai số chuẩn hiệu chỉnh dữ liệu bảng (PCSE), kết quả nghiên cứu khẳng định rằng không tồn tại tác động giữa ngành du lịch và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Động lực chính thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ: tăng trưởng kinh tế, sự mở rộng thương mại và tỷ lệ đô thị hóa. Nghiên cứu cũng khẳng định không có mối quan hệ giữa dân số và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đông Nam Á.