Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 162

Đỗ Thị Vân Trang và Phan Thùy Dương - Các yếu tố tác động đến rủi ro tài chính trong doanh nghiệp bất động sản: Đánh giá từ mô hình hồi quy phân vị

12/04/2022 05:24:42
Mã số: 162.2FiBa.21
 
Bài viết sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết ngành bất động sản trong khoảng thời gian từ năm 2009-2019 để nghiên cứu tác động của các yếu tố đến rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Các yếu tố được sử dụng trong mô hình nghiên cứu bao gồm các yếu tố tài chính như cấu trúc nợ, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, hiệu suất hoạt động, cấu trúc vốn và các yếu tố kiểm soát như tuổi doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp ngành BĐS. Phương pháp bình phương tối thiểu (FGLS) được sử dụng kết hợp với hồi quy phân vị để xác định các yếu tố tác động và mức độ tác động của từng yếu tố đến rủi ro tài chính của doanh nghiệp trên từng phân vị. Kết quả nghiên cứu củng cố thêm cơ sở thực tiễn về rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Việt Nam trong thời gian gần đây.