Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 162

Hoàng Văn Thành và Nguyễn Thị Huyền Ngân - Tác động của quản trị truyền thông marketing đến kết quả bán hàng và kết quả thương hiệu: nghiên cứu trường hợp các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn Hà Nội

12/04/2022 05:27:26
Mã số: 162.2TRMg.21
 
Quản trị truyền thông marketing (Marketing Communication Management - MCM)là mối quan tâm của nhiều tác giả trong thời gian dài nhằm đo lường và cải thiện hoạt động truyền thông marketing (Marketing Communication - MC) của các doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần có thêm các nghiên cứu về vấn đề này. Bài báo này đáp ứng yêu cầu đó qua việc trình bày nghiên cứu tác động của MCM đến kết quả bán hàng và kết quả thương hiệu tiếp cận ở góc độ tích hợp trong phạm vi toàn doanh nghiệp. Thông qua phân tích dữ liệu sơ cấp từ khảo sát 198 nhà quản trị các cấp của 32 khách sạn 4 - 5 sao trên địa bàn Hà Nội, bài viết đánh giá tác động của MCM đến kết quả bán hàng và kết quả thương hiệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố thành phần của MCM bao gồm kế hoạch MC lấy khách hàng làm trung tâm, nhất quán chiến lược, truyền thông tương tác và đánh giá kết quả có tác động tích cực đến kết quả bán hàng và kết quả thương hiệu; yếu tố tích hợp tổ chức tác động đến kết quả bán hàng nhưng chưa có bằng chứng thống kê cho thấy mối quan hệ tác động đến kết quả thương hiệu. Trên cơ sở đó, một số khuyến nghị được đề xuất cho các nhà quản trị khách sạn, kỳ vọng cung cấp thông tin hữu ích nhằm hoàn thiện MCM qua đó cải thiện kết quả bán hàng và kết quả thương hiệu của các khách sạn.