Bài báo Tạp chí

Quay trở lại danh sách
Tạp chí số 162

Nguyễn Thanh Phương và Đặng Thị Lan Phương - Các yếu tố ảnh hưởng tỷ suất sinh lời trên tài sản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

12/04/2022 05:23:41
Mã số: 162.2FiBa.21
 
Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời trên tài sản của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả đã khai thác số liệu của 15 NHTM có số liệu tương đối chính xác, có quy mô từ nhỏ tới lớn và chiếm tỷ trọng tổng sài sản 62,9% trên tổng tài sản của hệ thống NHTM, gần như đại diện cho tổng thể.Tác giả đã sử dụng phương pháp hồi quy theo mô hình tác động cố định và ngẫu nhiên dựa trên dữ liệu bảng cân bằng.Kết quả nghiên cứucho thấy tỷ suất sinh lời trên tài sản của NHTMcó mối tương quan thuận chiều với quy mô tài sản của ngân hàng, tỷ trọng vốn chủ sở hữu, rủi ro thanh khoản, thu nhập lãi và thu nhập phi lãi nhưng tương quan ngược chiều với chi phí quản lý, rủi ro tín dụng và thuế.